Serdecznie witamy na stronie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" Sp. z o.o.
z siedziba w Krakowie przy ul. Długiej 38
Slide item 1

MEDYCYNA PRACY

badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, kierowców oraz badania uczniów i studentów do nauki w różnych zawodach

Slide item 2

MEDYCYNA SPORTOWA

kwalifikowanie do uprawiania różnych dziedzin sportu oraz badania okresowe sportowców

Slide item 3

BADANIA KIEROWCÓW

badania kierowców amatorów i zawodowych oraz operatorów wózków widłowych

Slide item 4

REHABILITACJA

rehabilitacja lecznicza m.in. po urazach i przy zwyrodnieniach

Podstawowy katalog PRAW PACJENTA został określony w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Z 2016 poz.186).

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta mieści się w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00.

Pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznejPrzy rejestrowaniu pacjenta wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość:


 • dla osoby dorosłej:
  • Dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
 • dla osoby małoletniej:
  • Dokument potwierdzający tożsamość dziecka (książeczka zdrowia dziecka, legitymacja szkolna do ukończenia 18 r.ż.)
  • Dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego


Uprzejmie informujemy


Pacjentowi przysługuje prawo do skargi w przypadku naruszenia praw pacjenta lub niezadowalającego załatwienia sprawy.
Skargę można złożyć:
- u Kierownika Praktyki;
- w przypadku jeżeli naruszenie praw pacjenta dotyczyło fachowej czynności medycznej pacjent może zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
- jeżeli w wyniku działania lub zaniechania działania naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pacjent może skierować sprawę do sądu powszechnego.
Osobom ubezpieczonym,
którym udzielono świadczenia zdrowotnego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do złożenia skargi na działalność Świadczeniodawcy w zakresie udzielanych świadczeń w szczególności w przypadku ograniczania dostępności do świadczeń lub w razie złej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Skarga może być wniesiona osobiście przez osobę ubezpieczoną lub przez osobę przez nią upoważnioną, w formie pisemnej, telefonicznej (12 6343464); za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nzozsrodmiescie@interia.pl ) lub poczty tradycyjnej do:
 • 1. Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” sp. z o.o.
  31-146 Kraków, ul. Długa 38, tel. 12 6343464
 • 2. Rzecznika Praw Pacjenta (w sytuacji naruszenia praw pacjenta)
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
  Bezpłatna infolinia: 800-190-590 (czynna całą dobę) ; fax. (22) 5065064; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 • 3.Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w przypadku dotyczącym dostępności do świadczeń medycznych, jakości lub odpłatności za świadczenia medyczne)
  adres do korespondencji: ul. Józefa 21, 31 -056 Kraków obsługa klienta: ul. Wadowicka 8W, 30 – 415 Kraków, tel. 12 29 88 321; e-mail: kancelaria@nfz-krakow.pl
 • 4. Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych Siedziba: ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa Telefon 538-117-590; e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl
 • 5. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy:
  - Okręgowej Izbie Lekarskiej w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej ul. Krupnicza 11A, 31-123 Kraków; tel. 500 379 375; email: biuro@oilkrakow.org.pl
  - Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej www.moipip.org.pl ul. Szlak 61, 31 – 153 Kraków; tel. (12) 422 88 54 lub (12) 430-07-23 ; e-mail:biuro@moipip.org.pl
 • 6. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą

Pacjent ma prawo do:


 • - Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • - Informacji o swoim stanie zdrowia;
 • - Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 • - Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 • - Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • - Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • - Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • - Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • - Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • - Opieki duszpasterskiej;
 • - Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800 190 590

czynna pn. - pt.: 8:00 - 20:00